Projecte Educatiu

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, tot proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

L’infant és el protagonista del seu aprenentatge a través d’una relació de cooperació amb l’adult. És a dir, les educadores encaminem la nostra tasca a facilitar i proposar situacions que facin possible que els nens i les nenes puguin desenvolupar les seves capacitats i que es creïn un concepte positiu d’ells mateixos. És per això que la metodologia que proposem es basa a projectar situacions d’aprenentatge en què s’acull l’infant en un context ric, provocador de sensacions i de situacions. S’afavoreix una conducta més autònoma mitjançant la manipulació, la descoberta i l’experimentació. S’estimula la curiositat i l’interès per explorar i descobrir.

A més, és prioritari atendre les necessitats bàsiques de l’infant (afecte, alimentació, higiene, descans) i, per això, les rutines diàries són l’eix vertebrador de les activitats que es fan  al llarg del dia.

Cal respectar el moment evolutiu de cada infant ja que cadascú té un ritme i una manera particular de manifestar-se.

El paper de les famílies i la seva relació amb l’escola és clau per a  la bona adaptació de l’infant a l’escola bressol. Per aquesta raó, el centre ofereix diferents canals de comunicació: entrevistes, reunions, xerrades, agenda digital, comunicació directa a les entrades i sortides, etc.